Sari la conținut
Home » Ce documente sunt necesare in vederea inscrierii la cursurile de pregatire profesionala?

Ce documente sunt necesare in vederea inscrierii la cursurile de pregatire profesionala?

Cursuri de pregatire profesionala intiala

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională inițială a managerilor de transport, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

  • a) cerere,

  • b) actul de identitate, în copie,

  • c) actele care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1 la OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în copie.

Documentele prevăzute mai sus se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …………………………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul” și semnare.

Cursuri de pregătire profesională periodică

În vederea actualizării cunoştinţelor, managerii de transport au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor:

  • a) la intervale de cel mult 10 ani, dacă nu au avut întreruperi în exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau

  • b) în vederea reluării exercitării profesiei după o întrerupere mai mare de 5 ani.

Pentru participarea la cursurile de pregătire profesională periodică, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

  • a) cerere,

  • b) actul de identitate, în copie,

  • c) certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competentă dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene, în copie.

Call Now Button